Yksityisyys- ja rekisteriseloste (GDPR)

1 Rekisterinpitäjä
Suomen Kuulosuojaus Oy
Y-tunnus: 2568735-5
Puh: 0290049990
Email: info@cotral.fi

2 Rekisteriasiat
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan mahdollisimman nopeasti. Lakisääteinen maksimivastausaika on 30 päivää.

2.1 Rekisteriasiavastaavamme on
Peter Lindström
peter.lindstrom@cotral.fi

3 Rekisterin nimi
Melumittaus Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen keräämisen tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi, Sähköpostiosoite, Matka- ja/tai muu puhelinnumero, Organisaatio ja asema, Organisaation osoitetiedot, Yhteysloki, Tiedot uutiskirjeen tai muun sisällön tilaamisesta, Tiedot tiedonkeruukielloista asiakaskohtaisesti.

5.1 Tietojen kerääminen evästeillä
Verkkosivulla kerätään tietoa asettamalla kävijän selaimeen sekä verkkosivuston toiminnan kannalta oleellisia (esim. yhteystietolomakkeiden toiminnallsuuden mahdollistavia) että sivuston tehokkuuden ja toimintavarmuutta parantavia evästeitä. Eväste on väliaikainen tiedosto, joka mahdollistaa sivustovierailijan verkkoselaimen tunnistamisen omaksi yksilökseen.

5.2 Sivuston kävijätietojen tallentaminen
Verkkosivulla kerätään anonymisoitua, käyttäjätasolla yksilöimätöntä aggregaattidataa Google Analyticsiin ja/tai Facebook Pixeliin. Tähän dataan sisältyy esimerkiksi linkinklikkaukset sivustolla. Tietoa säilytetään EU-alueen ulkopuolella, mutta ei sisällä GDPR:n hengen mukaisia, yksilöiviä henkilötietoja. Analyticsin tai Pixelin keräämästä tiedosta ei voi poistaa yksittäisen sivustovierailun vaikutusta kokonaisuuteen tiedon keräämistapahtuman jälkeen.

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, eri yhteydenpitotapojen pohjalta (puhelut, sähköpostit, verkkosivut, keskustelut), yleisesti saatavilla olevista julkisista ja yksityisistä internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

6.1. Tiedon keruun määrä ja tiedon säilytysaika
Palveluntarjoaja sitoutuu keräämään asiakkaalta vain sen tiedon, mikä milloinkin on oleellista asiakkaan edun vuoksi. Tietoja niinikään säilytetään joko lain mukainen minimiaika (esimerkiksi kuitit) tai pienin aika, mitä asiakkaan asiakkuus kussakin tapauksessa vaatii. Lähettääkseen muuta kuin asiakkuuden ensisijaiseen hoitoon liittyviä materiaaleja palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan erillisen suostumuksen kultakin asiakkaalta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tähän poikkeuksena tapaukset, jossa henkilö, joka on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä kolmannen osapuolen, toimijan ja asiakkaan väillä, tulee toimijan asiakkaaksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Toimija ei lähtökohtaisesti luovuta yksilöityjä tietoja ulkopuolisille tahoille. Yksilöimättömiä tietoja, kuten klusteroitua, anonyymiä, kävijädataa voidaan toimittaa esimerkiksi Googlen Analytics-, Tag Manager-, Search Consolen sekä Facebookin seurantapikselin kautta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Oikeusistuin voi antaa viranomaiselle pääsyn rekisteriin, mikäli oikeus niin päättää.

10 Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse palveluntarjoajalle, kohdassa 2.1 mainittuun osoitteeseen.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse, kohdassa 2.1 mainittuun osoitteeseen.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13 Oikeus muutoksiin
Toimija varaa oikeuden tämän lausunnon muutoksiin. Mikäli muutokset vaikuttavat merkittävästi asiakkuuksiin tai asiakkaiden tietojen hallintaan, toimija ilmoittaa siitä rekisterin piirissä oleville asiakkaille.